fbpx

Vážení zákazníci,

Eva Zavacká MindMoments, Pluhová 950/10 831 03 Bratislava-Nové Mesto IČO: 53410629, je  správcom osobných údajov. Touto cestou by sme Vás radi informovali o spôsobe, akým nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Všetky osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej „GDPR“), a na to nadväzujúcich právnych predpisov. Prosím, vezmite na vedomie, že je nevyhnutné, aby osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, boli presné a úplné. Prosíme Vás preto, aby ste nás informovali o akejkoľvek zmene v poskytnutých osobných údajoch, a to bez zbytočného odkladu.

V prípade akýchkoľvek otázok na spracovanie osobných údajov spoločnosťou, sa prosím na nás obráťte:

e-mail: eva@mindmoments.sk, alebo poštou: Eva Zavacká MindMoments, Pluhová 950/10 831 03 Bratislava-Nové Mesto

1. Prečo tieto osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje zákazníkov spracovávame najmä na tieto účely:

(I) zodpovedanie dotazov či prevedenie opatrení na žiadosť zákazníka (potenciálneho zákazníka), napr. zaslanie ponuky a pod.

(Ii) dohodnutia stretnutia.

(Iii) zasielanie newsletteru, ak k nemu bol zo strany zákazníka udelený súhlas.

2. Čo nás oprávňuje na spracovanie osobných údajov za vyššie uvedenými účelmi?

Spoločnosť je oprávnená / povinná spracovávať osobné údaje:

(I) na vykonanie opatrení na žiadosť zákazníka (potenciálneho zákazníka).

(Ii) pre zasielanie newslettera, ak  získala od zákazníka súhlas.

3. Aké osobné údaje spoločnosť spracováva?

Spoločnosť spracováva osobné údaje zákazníkov najmä v tomto rozsahu:

(I) Adresné a identifikačné údaje: Meno a priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa.

4. Komu môže spoločnosť sprístupniť osobné údaje?

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť je oprávnená sprístupniť či oznámiť jeho osobné údaje:

(I) subjektom alebo orgánom, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnené po spoločnosti požadovať oznámenie osobných údajov (napr. Polícia, kontrolné orgány a pod.).

(Ii) obchodnému zástupcovi správcu, spracovateľovi, s ktorým spoločnosť spolupracuje, najmä spoločnosti, ktoré sú uvedené na internetových stránkach správcu a ktorí poskytujú dostatočné záruky technického a organizačného zabezpečenia ochrany osobných údajov. S  ohľadom na zmeny v osobách spracovateľov / väčšie množstvo spracovateľov, spoločnosť na žiadosť zákazníka informuje o konkrétnych spracovateľoch, ktorým osobné údaje poskytuje na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Spoločnosť neposkytuje osobné údaje subjektom do tretích krajín. O konkrétnych subjektoch a podmienkach bude spoločnosť informovať zákazníkov na ich žiadosť.

5. Ako dlho bude spoločnosť uchovávať osobné údaje?

Spoločnosť bude osobné údaje zákazníka uchovávať pre zodpovedanie dotazov či prevedenie opatrení na žiadosť zákazníka (potenciálneho zákazníka), pre dohodnutie schôdzky do odpadnutia tohto účelu. OÚ pre účel zasielanie newslettera sú uchovávané po dobu 15 rokov od udelenia súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu, ak je odvolaný skôr. Akonáhle uplynie doba uloženia vašich osobných údajov alebo doba, po ktorú sme ich povinní uchovávať podľa právnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujeme alebo vymažeme z našich databáz a systémov.

6. Aké sú práva zákazníka?

(I) Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že má pochybnosti o zákonnosti spracovania osobných údajov.

(Ii) Zákazník je oprávnený požadovať od spoločnosti informácie o spracovaní svojich osobných údajov, ktoré je mu spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odovzdať. Ďalej je zákazník oprávnený požadovať opravu či doplnenie svojich osobných údajov, vymazanie či obmedzenie spracovanie (týmto však nesmie byť dotknutá zákonná povinnosť spoločnosti osobné údaje spracovávať) a takisto je oprávnený namietať proti spracovaniu.

Informácia je platná ku dňu: 1. 12. 2020